Sadrzaj

PROJEKTI 1999-2020

Projekat «Umetnost za društvene promene – igrom protiv nasilja» u saradnji sa teatrima: Dah, Mimart, Svan, ErgStatus i dr. 1999 – 2004.

·“Od dramske početnice do foruma školskih pozorišta”, Participatorni programi, UNESCO 2004

·Projekti “Između dve realnosti” i “Inkluzivno obrazovanje – Od prakse ka politici”, Fond za otvoreno društvo, 2004:

·Projekti “Tri školska druga – igra, drama, pozorište”, “Dramska početnica” i “Škola za budućnost – koncept kulture partnerstva”, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo kulture Srbije, 2004 – 2008

·Projekati “Školsko Forum pozorište za školu bez nasilja”, u okviru programa “Škola bez nasilja”, UNICEF i Ministarstvo prosvete, 2005 do danas

·Projekti “Pokažimo se…zajedno”, “Teatar za etnički dijalog”, COOPI Internazionale i projekti “Nastupam da zastupam”, “Mladi aktivisti” i “Pogled s druge strane“ CARE International, Evropska komisija - Inicijativa za demokratiju i ljudska prava, 2003 2006

·Projekat DAJS «Drama unapređuje ključne obrazovne kompetencije Lisabonske strategije obrazovanja», EU projekat, COMENIUS, 2009 – 11.

·“Novi kreativni izbori – Građenje otvorenog sistema obrazovne drame i pozorišta kao podsticaj inkluzije Roma” osam zemalja iz regiona, Fondacija za otvoreno društvo – Program za kulturu i umetnost, Budimpešta, 2010 – 2013

·«Savremeno pozorište priče za decu i mlade i romska tradicija pričača u interakciji», Ministarstvo kultutre Srbije, 2012.

·“Od metoda u nastavi do školskog Forum pozorišta”, partner UK «Parobrod», akreditovan program stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete i nauke Srbije, 2011 – 2014.

·"Zajedništvo", projekat korišćenja dramskih metodologija u prevenciji vršnjačkog nasilja ( od 2016)

·"Selice", istraživački projekat u partnerstvu sa Nastavničkom platformom "Kocka je bačena" na temu migracija i pitanja aktuelizacije i transformacije školske lektire (od 2016)

·R.U.I.N. Erazmus plus EU projekat pozorišta u obrazovanju (od 2016 do 2018)

·"Igre stvaralačkih projekata - Nove Školigrice i Škozorišta", u okviru projekta Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka "Kulturna participacija i kulturno nasleđe", u partnerstvu sa UK "Parobrod", podrška Ministarstvo kulture Srbije (2016).

·“Mi, vi, svi“, projekat obeležavanja osnivanja i rada Škozorišta, i program 18.Bitef Polifonije i Polifonije u trajanju (2017)

·“Reči od kamena” u saradnji sa Hleb teatrom, interaktivni mjuzikl o sajber-bulingu i vršnjačkom nasilju. (2018.)

·“Europe in Perspective” projekat iz oblasti kuturnog obrazovanja i raznolikosti, kao pridruženi partner.

"CEDEUM 20"-program proslave 20 godina CEDEUM-a kroz radionice

MATER TERRA (od 2014)

Bitef Polifonija (od 2000)